O škole

pohled na školu

Základní škola Pivovarská, i přes svou více než stoletou historii, patří mezi nejmoderněji vybavené školy v regionu. V současné době, stejně jako ostatní školy, i naše prochází změnami. Vytvořili jsme si vlastní vzdělávací program s názvem "Smysluplně, zajímavě a tvořivě", při jehož naplňování se snažíme posunout dál, přehodnotit tradiční přístupy ve výchovně vzdělávací práci. Usilujeme o spojení osvědčených postupů, nových metod práce a moderních technologií. Díky mimořádné úspěšnosti v získávání finanční podpory z evropských fondů i jiných dotačních titulů se v posledních letech daří vytvářet nadstandardní podmínky pro výuku, zejména v oblasti informačních technologií. V zavedení nových technologií do školy nevidíme "módu", ale nutnost pro sblížení školy s praktickým životem.

Základní škola je plně organizovaná. První stupeň tvoří 6 tříd 1. - 5. ročníku, druhý stupeň 6 tříd 6. - 9. ročníku. Školu navštěvuje 278 žáků, kapacita je naplněna na 99 %. Školní družina má 3 oddělení, která navštěvuje 80 dětí, školní jídelna připravuje obědy pro 237 žáků. Specializaci škola nemá, ale nabízí pestrý program mimoškolních aktivit a umožňuje tak dětem seberealizaci.

město Jablonec nad Nisou V budově školy jsou kvalitně vybavené odborné učebny a keramická dílna. K výuce pracovního vyučování slouží dílna pro práci se dřevem i kovem a cvičná kuchyňka. Pro výuku tělesné výchovy je využívána tělocvična, atletický stadion a hala na Střelnici,sportovní areál v Srnčím dole a Městský zimní stadion. K pohybovým aktivitám žáci využívají nově rekonstruované školní hřiště, kam mají volný přístup i po vyučování. Každoročně jsou pro žáky organizovány lyžařský a vodácký výcvik, výuka plavání, divadelní představení, exkurze a výlety. Na škole se vyučují 3 cizí jazyky - angličtina, němčina a francouzština.

Nadaní žáci jsou individuálně vedeni a zapojování do soutěží, olympiád a přehlídek zájmové činnosti. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do běžných tříd a vedeni podle individuálních vzdělávacích plánů.

Všichni naši učitelé jsou kvalifikovaní, s vysokoškolským pedagogickým vzděláním.