O škole

pohled na školu

Na základní škole Pivovarská usilujeme o vyváženost osvědčených postupů a nových výukových metod. Jsme přesvědčeni, že ne vše tradiční je špatné, a ne vše moderní je přínosné. Při výuce se snažíme dbát na základní myšlenku našeho vzdělávacího programu - "Smysluplně, zajímavě a tvořivě".

Díky stabilnímu pedagogickému sboru a vysoké úspěšnosti v získávání finanční podpory z evropských fondů i jiných dotačních titulů se nám dlouhodobě daří vytvářet příjemné prostředí a nadstandardní podmínky pro výuku.

Ve školním roce 2019/20 školu navštěvuje 268 žáků v 11 třídách, kapacita je naplněna na 96 %. Školní družina má 3 oddělení, která navštěvuje 80 dětí, školní jídelna připravuje obědy pro 237 žáků. Specializaci škola nemá, ale nabízí pestrý program mimoškolních aktivit a umožňuje tak dětem seberealizaci.

město Jablonec nad Nisou V budově školy jsou kvalitně vybavené odborné učebny a keramická dílna. K výuce pracovního vyučování slouží dílna pro práci se dřevem i kovem a cvičná kuchyňka. Pro výuku tělesné výchovy je využívána tělocvična, atletický stadion a hala na Střelnici, sportovní areál v Srnčím dole a Městský zimní stadion. K pohybovým aktivitám žáci využívají nově rekonstruované školní hřiště, kam mají volný přístup i po vyučování. Každoročně jsou pro žáky organizovány lyžařský a vodácký výcvik, výuka plavání, divadelní představení, exkurze a výlety. Na škole se vyučují 3 cizí jazyky - angličtina, němčina a francouzština.

Nadaní žáci jsou individuálně vedeni a zapojování do soutěží, olympiád a přehlídek zájmové činnosti. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do běžných tříd a vedeni podle individuálních vzdělávacích plánů.

Všichni naši učitelé jsou kvalifikovaní, s vysokoškolským pedagogickým vzděláním.