Projekty

Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost

V roce 2019 jsme se stali spolupracujícím subjektem brněnského Gymnázia GLOBE v projektu zaměřeném na rozvoj přírodovědné gramotnosti a badatelsky orientovaného vzdělávání. Základní myšlenkou projektu je rozvoj učitelů a jejich vzájemné spolupráce tak, aby dokázali lépe vést žáky ve výuce k porozumění přírodních zákonitostí. Projekt je realizován ve letech 2018 - 2020, škola jako Centrum kolegiální podpory získala vybavení v hodnotě cca 300.000 Kč

Projekt byl podpořen z EU a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v roce 2017.

OP VVV

Zlepšení podmínek pro práci s nadanými dětmi na ZŠ Pivovarská

Liberecký kraj

Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro práci učitelů s nadanými žáky v oblasti technických věd. V rámci projektu byla pořízena 3D tiskárna a téma 3D modelování a tisku bylo zařazeno jako rozšiřující učivo do výuky. Projekt je realizován v období září - prosinec 2019, celkové náklady projektu jsou 43.000 Kč

Projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2019.

Kompenzační pomůcky pro žáky ZŠ Pivovarská

Liberecký kraj

Projekt je zaměřen na zefektivnění práce učitelů ZŠ Pivovarská při realizaci podpůrných opatření pro žáky s vývojovými poruchami učení. Projekt je realizován v období září - prosinec 2019, celkové náklady projektu jsou 20.000 Kč

Projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2019.

Specifická primární prevence na ZŠ Pivovarská

Liberecký kraj

Projekt je zaměřen na realizaci preventivních programů a zefektivnění práce školního poradenského pracovištětřídních učitelů na 1. stupni při realizaci specifické primární prevence na ZŠ Pivovarská. Projekt je realizován v období duben - prosinec 2019, celkové náklady projektu jsou 22.000 Kč

Projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2019.

Zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity na ZŠ Pivovarská

Liberecký kraj

Projekt je zaměřen na zkvalitnění podmínek pro kroužky realizované na ZŠ Pivovarská, konkrétně pro kroužky zaměřené na pohybové aktivity a manuální zručnost. Projekt je realizován v období září - prosinec 2019, celkové náklady projektu jsou 72.000 Kč

Projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2019.

Vodík jako alternativní zdroj energie

Liberecký kraj

Projekt je zaměřen na teoretické a praktické seznámení žáků s alternativními zdroji energie s důrazem na vodík a s jejich využitím v praxi, zejména elektromobilitě. Projekt je realizován ve letech 2019 - 2020, celkové náklady projektu jsou 140.000 Kč

Projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2019.

ZŠ Pivovarská - Šablony II

Projekt je zaměřen na další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj prostřednictvím supervize. Projekt je realizován ve letech 2018 - 2020, celkové náklady projektu jsou 619.182 Kč

Projekt byl podpořen z ESF a státního rozpočtu prostřednictvím výzvy MŠMT "Šablony II" v roce 2018.

Šablony II

Učíme se ve školní zahradě

Liberecký kraj

Projekt je zaměřen na vybudování přírodní učebny a následnou realizaci několika drobných školních ekologických projektů v zaměřených na různé oblasti EVVO. Projekt je realizován ve letech 2018 - 2019, celkové náklady projektu jsou 100.000 Kč

Projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2018.

Zlepšení podmínek pro práci s nadanými dětmi na ZŠ Pivovarská

Liberecký kraj

Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro práci učitelů s nadanými žáky v oblasti technických a přírodních věd. Projekt je realizován v období srpen - prosinec 2018, celkové náklady projektu jsou 43.000 Kč

Projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2018.

Kompenzační pomůcky pro žáky ZŠ Pivovarská

Liberecký kraj

Projekt je zaměřen na zefektivnění práce učitelů ZŠ Pivovarská při realizaci podpůrných opatření pro žáky s vývojovými poruchami učení. Projekt je realizován v období září - prosinec 2018, celkové náklady projektu jsou 20.000 Kč

Projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2018.

Specifická primární prevence na ZŠ Pivovarská

Liberecký kraj

Projekt je zaměřen na zefektivnění práce školního poradenského pracoviště při realizaci specifické primární prevence na ZŠ Pivovarská. Projekt je realizován v období srpen - prosinec 2018, celkové náklady projektu jsou 32.000 Kč

Projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2018.

Zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity na ZŠ Pivovarská

Liberecký kraj

Projekt je zaměřen na zkvalitnění podmínek pro kroužky realizované na ZŠ Pivovarská, konkrétně pro kroužky zaměřené na pohybové aktivity a manuální zručnost. Projekt je realizován v období srpen - prosinec 2018, celkové náklady projektu jsou 50.000 Kč

Projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2018.

Sportujeme ve škole po škole

Liberecký kraj

Z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2016 byl díky realizátorce projektu Mgr. Jitce Šťovíčkové podpořeno vybavení sportovními pomůckami v celkové hodnotě 35.000 Kč.

Nebojme se navigace GPS – plně ji využívejme

Liberecký kraj

Z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2016 byl díky realizátorovi projektu Mgr. Miroslavu Krajinovi podpořeno vybavení školy špičkovými GPS přístroji v hodnotě 50.000 Kč a současně byla zpracována metodika jejich využívání ve výuce.

Efektivní třídnické hodiny

MŠMT

MŠMT podpořilo v roce 2017 dotací ve výši 34 600 Kč projekt zaměřený na vzdělávání pedagogických pracovníků a další aktivity školy, směřující k rozvíjení bezpečného klimatu školy.

Učit se kreativně a efektivně

EU peníze školám

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na ZŠ Pivovarská. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Projekt byl realizován v letech 2012 - 2014 s celkovými náklady více než 1 500 000 Kč.

Výsledky výběrového řízení na dodávku výpočetní a prezentační techniky.

Šikovné ruce

GG OPVK LK

Projekt je zaměřen na podporu výukových činností vedoucích k rozvoji manuální zručnosti žáků ZŠ. Klíčovými aktivitami projektu je inovace ŠVP vybraných tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, zlepšení podmínek pro výuku předmětu pracovní činnosti (dílenské práce) a podpora aktivit seznamujících žáky a pedagogy s novými technologiemi používanými v technických oborech. Další aktivitou projektu je vytvoření a evaluace sady metodických listů pro pracovní vyučování na ZŠ. Projekt byl realizován v letech 2012 - 2013 s celkovými náklady 1 480 000 Kč.

Projekt je spolufinancovám Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

ICT nejsou jen interaktivní tabule. My to víme!

GG OPVK LK

Projekt je zaměřen na využití širokého spektra ICT ve výuce na ZŠ Pivovarská. Cílem projektu je podpořit probíhající kurikulární reformu základního vzdělávání. Klíčovými aktivitami projektu jsou zvýšení podpory využívání ICT ve škole zavedením moderních digitálních technologií do běžné výuky a zlepšení podmínek pro využívání ICT žáky i učiteli mimo vyučování prostřednictvím implementace redakčního systému resp. vytvořením databanky elektronických výukových objektů. Druhá fáze projektu je zaměřena na předání získaných zkušeností mezi školami formou workshopů a evaluaci vytvořených výukových objektů. Projekt byl realizován v letech 2009 - 2011 s celkovými náklady přesahujícími 1 700 000 Kč.

Výstupy projektu ke stažení:

Brožurka GPS ve výuce na ZŠ

Brožurka Tablety ve výuce na ZŠ

Brožurka Hlasovací zařízení ve výuce na ZŠ

Brožurka Digitální fotografie a video ve výuce na ZŠ

Brožurka Digitální mikroskop ve výuce na ZŠ

Brožurka Interaktivní učebnice ve výuce na ZŠ


V rámci projektu bylo dále vytvořeno více jak 1000 digitálních výukových materiálů. Jednotlivé výukové objekty jsou dostupné v databance výukových objektů.

Projekt je spolufinancovám Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Pojďme ven!

MŠMT

Cílem projektu je podpora EVVO na ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15 prostřednictvím uplatnění metod a forem vzdělávání, které vedou k aktivizaci žáků a k podpoře činnostního učení ve venkovním terénu. Základními aktivitami jsou činnosti v přírodní učebně, realizace ekologických projektů v blízkém okolí školy, uskutečnění exkurzí s environmentální tématikou a účast na externím výukovém programu ve středisku ekologické výchovy. Všechny aktivity jsou směřovány k poznávání prostředí v regionu a vedou k posunu ve znalostech, postojích, dovednostech a dlouhodobě i v chování žáků školy. Projekt byl realizován v roce 2009 s celkovými náklady 113 500 Kč.

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009.

Přeměna školní zahrady na přírodní učebnu EVVO

MŠMT

Cílem projektu byla podpora EVVO na ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15 prostřednictvím změny využití školního pozemku pro výuku environmentální výchovy. Základní projektovou aktivitou byla úprava školního pozemku. Po vypracování projektu přeměny školní zahrady odbornou firmou došlo k provedení terénních úprav, chemickému ošetření s cílem eliminace nevhodných rostlinných druhů, pořízení a umístění skleníku a kompostéru. Další práce byly zaměřeny na kultivaci ploch (záhonů) pro produkční činnosti žáků, revitalizace vodního zdroje (pramene) a ohniště na realizovaném pozemku a vytvoření vhodného místa pro posezení v okolí ohniště. Výsledky aktivit a jejich srovnání s výchozím stavem před realizací projektu ukazuje přiložená fotodokumentace. V rámci projektu byl dosud málo využívaný školní pozemek přetvořen na funkční přírodní učebnu sloužící potřebám EVVO, ale i dalším, interdisciplinárním cílům. Nově vytvořená školní zahrada nabízí 250 žákům prostor k alternativním formám výuky řady environmentálních témat a zároveň je motivuje k lepšímu soužití s přírodou a k jejímu respektování. Nedílnou součástí projektu byla publicita jeho výstupů a poskytovatele dotace. Výsledky projektu spolu s prezentací donátora jsou zveřejněny na internetových stránkách školy a formou informační tabule v prostorách školy. Projekt byl realizován v květnu až srpnu 2008 s celkovými náklady 100 000 Kč.

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008.

Fotodokumentace přeměny zahrady

Školní vzdělávací program ZŠ Pivovarská

ESF

Mimořádným úspěchem ZŠ Pivovarská je získání významné finanční podpory z Evropského sociálního fondu na tvorbu školního vzdělávacího programu a vytvoření podmínek pro jeho úspěšné zavedení do praxe. Na tuto formu podpory v letošním roce dosáhla z jabloneckých škol jako jediná a navazuje tak na úspěšné žádosti z loňského školního roku, díky nimž je od září vybavena novou počítačovou učebnou a multimediální učebnou zeměpisu s interaktivní tabulí. Cílem nového projektu je zkvalitnění a modernizace výuky tak, aby škola pomáhala získávat žákům vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho města, státu i Evropské unie. Jeho součástí je kromě modernizace osnov a vybavení školy i další vzdělávání učitelů. Projekt byl realizován v letech 2006 až 2008 s rozpočtem 956 100 Kč a jeho partnerem bylo Město Jablonec nad Nisou.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.

Převedení výukových prezentací do interaktivní podoby Smart Notebook

SIPVZ Projekt je zaměřen na vytvoření výukových objektů pro interaktivní tabuli Smart Board. K tvorbě jsou využívány již vzniklé prezentace ve formátu .ppt používané na naší škole při výuce zeměpisu. Na přípravě se podílejí i žáci v rámci zájmového kroužku. V projektu získávají žáci a učitelé praktické zkušenosti s tvorbou výukových materiálů v elektronické podobě. Cílem projektu je přispět k podpoře inovativních programů, které efektivněji naplňují vzdělávací potřeby žáků. Chceme najít a ověřit aktivizující metody a formy vyučování, podněcovat zpracování moderních didaktických materiálů. K jejich tvorbě zveme i žáky samotné. Upevňují si tak nejen své dosavadní znalosti probírané tematiky, ale rozvinou též své kompetence v oblasti učení a práce s ICT. Vytvořené jednotky budou využívány především v hodinách zeměpisu na naší škole, ale prostřednictvím našich webových stránek jsou dány k dispozici i ostatním žákům a učitelům. Realizace projektu bezesporu přispěje ke zkvalitnění výuky zeměpisu na naší škole. Rádi bychom na tento projektu navázali tvorbou výukových prezentací i pro jiné předměty. V možnosti prezentace a sdílení takto vzniklých materiálů na internetu vidíme šanci pro větší vzájemnou spolupráci aktivních učitelů a tím dosažení vyšší úrovně výuky a vzdělávání jako celku.

Leták ke stažení .pdf