DAVID V REPUBLIKOVÉM FINÁLE ČTVRTÝ!

David Schmidt, žák osmé třídy, se probojoval školním, okresním a krajským kolem do kola nejvyššího. Ústřední kolo soutěže v anglickém jazyce kategorie II. A (žáci ZŠ 8. a 9. třídy) proběhlo 1. června 2022. Pořadatelé přidělili Davidovi téma „životní prostředí“, které patří k nejnáročnějším. Davidovou parádní disciplínou je poslech, který bohužel v soutěži chyběl. Přestože bylo ústřední kolo organizováno distančně (online) a probíhalo nestandardně, dokázal David porotu přesvědčit o svých jazykových a komunikačních schopnostech. Umístil se na 4. místě.

"Davide, velice si vážíme Tvého obdivuhodného výkonu! Děkujeme za perfektní reprezentaci naší školy, Jablonce nad Nisou a v neposlední řadě i celého Libereckého kraje."

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU

DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
DOKUMENT VE FORMÁTU PDF ZDE.

Повідомлення про спеціальний запис

до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) документ у форматі pdf TYT.

SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKU

V souladu s § 183, odst. 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňujeme seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání v Základní škole Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace pro školní rok 2022/2023. Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023, za oznámená. Rozhodnutí budou k vyzvednutí v kanceláři ředitele školy v termínu od 9. – 13. 5. 2022 v době od 7.00 do 16.00 hodin.

SEZNAM K NAHLÉDNUTÍ VE FORMÁTU PDF ZDE.

DŮLEŽITÁ IMFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

Vážení rodiče,
DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ TERMÍNU, kdy Vám můžeme předat rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí Vašeho dítěte do 1. třídy. Rozhodnutí si můžete tedy vyzvednout v kanceláři školy ve dnech
9. – 13. 5. 2022 v době od 7.00 do 16.00 hodin.
Pokud Vám tyto termíny nevyhovují, domluvte si datum předání na telefonním čísle 483 710 859. Informaci o zařazení dětí do 1. třídy zveřejníme na dveřích školy a rovněž na internetových stránkách školy www.7zsjbc.cz . Začátek předškoličky pro budoucí prvňáčky se posouvá na 26. 5. 2022.

Mgr. Miroslav Krajina
ředitel školy

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které do 31. 8. 2022 dovrší šestý rok věk, k povinné školní docházce. Stejnou povinnost má i zákonný zástupce dítěte, kterému byl v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Vážení rodiče,

od dnešního dne je pro Vás otevřen podpůrný webový portál (Zápis do ZŠ), kde se seznámíte s novou podporou pro zápis do základní školy.
Najdete zde veškeré informace k postupným krokům, které budete činit Vy jako zákonní zástupci při podávání žádostí, tak základní škola, která prostřednictvím svého ředitele rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí k povinnému vzdělávání či povolení odkladu povinné školní docházky.

PODROBNÉ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY:

zápis dětí do 1. třídy proběhne ve čtvrtek 7. dubna 2022 v době od 13 do 18 hodin v učebnách 1. stupně (přízemí hlavní budovy).
Po kontrole dokumentů předložených zákonným zástupcem dítěte (podrobnosti ZDE) následuje rozhovor pedagoga s Vaším dítětem.
Před zápisem je možné elektronicky vyplnit žádost o přijetí ZDE.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku:
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Jablonce nad Nisou č. 4/2016 o školských obvodech základních škol zřízených statutárním městem Jablonec nad Nisou stanovuje ředitel Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvkové organizace kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023:
a) trvalý pobyt dítěte v školském obvodu školy – spádový obvod školy č. 7 ZDE,
b) sourozenec dítěte navštěvuje a v následujícím roce bude školu navštěvovat,
c) v případě většího počtu přihlášených bude provedeno losování za přítomnosti zákonných zástupců dětí a ředitele školy.
Těšíme se na Vás a na Vaše děti.

Mgr. Miroslav Krajina
ředitel školy

Jablonec nad Nisou 4. 3. 2022

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL!

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Výdej obědů domů pouze od 11.15 do 11.45 hodin, možno po telefonické dohodě i jinak.

Mgr. Miroslav Krajina
ředitel školy

PODĚKOVÁNÍ!

Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoli částkou či darem v našem letošním charitativním bazárku. Celková částka výtěžku činila 11. 684 Kč a byla věnována Hospici sv. Zdislavy. Více fotografií z bazárku viz FOTO.

Volby dvou členů školské rady – zástupců rodičů
/zákonných zástupců žáků školy/


Volby se uskuteční 7. října 2021

Čas:
16.30 hodin
– třídní schůzky 1. stupně v kmenových třídách (kromě 1. třídy)
17.00 hodin – třídní schůzky 2. stupně v kmenových třídách (včetně 1. třídy)

Po zahájení třídních schůzek třídní učitel seznámí přítomné zákonné zástupce se způsobem volby:

 • Za jednoho žáka může volit pouze jeden ze dvou jeho zákonných zástupců.
 • Volby probíhají tajným hlasováním.
 • Na volebním lístku mohou být zaškrtnuti maximálně dva kandidáti (může být i jen jeden).
 • Neplatné volební lístky – nezaškrtnutý volební lístek, více zaškrtnutých kandidátů než dva, zcela přetržený volební lístek.

Po seznámení rodičů se způsobem volby v průběhu společné části třídních schůzek obejde volební komise jednotlivé třídy, kde proběhne volba kandidátů. Jestliže se oprávněný volič opozdí, může volební lístek vhodit do zapečetěné volební urny ve sborovně školy.
Konec voleb: 18.00 hodin

Kandidáti do školské rady – zástupci rodičů /zákonných zástupců žáka/

 • Gabriela Alexová, asistent pedagoga ZŠ Lučany, děti v 5. a 8. třídě
 • Bibiana Bucharová, hlavní koordinátor organizace Veselá věda, děti ve 2. a 5. třídě
 • Karolína Cipro, marketing firmy Dogs and fun, s. r. o., dcera v 5. třídě
 • Ing. Mgr. Jan Prokop, Ph.D., technický konzultant ESI Group (automobilový průmysl), děti v 5. a 7. třídě

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

15.9.2021

Dobrý den,
na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 167 odstavce 4 vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady.

  § 168 - školská rada:
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Funkční období členů školské rady jsou tři roky. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu tvoří pedagogové a třetinu zákonní zástupci nezletilých žáků. Volby se budou konat 7. 10. 2021 souběžně s konáním třídních schůzek školy (pokud to umožní epidemická opatření).

Návrhy kandidátů podávejte v kanceláři ředitele školy do 23. 9. 2021 do 12 hodin. Seznamy kandidátů budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě na hlavních dveřích školy a na webu školy od 28. 9. 2021 do konání voleb.

NÁVRHOVÝ LÍSTEK: ZDE


M. Krajina

Pomoc Moravě

30.6.2021

Pomoc Moravě Poslední den školy je vždy spojen s předáváním vysvědčení a květinami pro paní učitelky. S ohledem na neštěstí na jižní Moravě jsme letos požádali rodiče a děti, aby místo zakoupení květin přispěli jakoukoliv drobnou částkou do sbírky ZŠ Pivovarská a pomohli jsme tak společně zasaženým obcím.

Netušili jsme, že tato narychlo svolaná výzva bude mít takový ohlas a celkově vybraná částka 55 516 Kč předčila veškerá naše očekávání.

Srdečně děkujeme za vaši štědrost, částka byla zaslána přímo na účet ZŠ Hrušky, která byla tornádem silně poškozena.