O škole

pohled na školu

Základní škola Pivovarská, i přes svou více než stoletou historii, patří mezi nejmoderněji vybavené školy v regionu. V současné době, stejně jako ostatní školy, i naše prochází změnami. Vytvořili jsme si vlastní vzdělávací program s názvem "Smysluplně, zajímavě a tvořivě", při jehož naplňování se snažíme posunout dál, přehodnotit tradiční přístupy ve výchovně vzdělávací práci. Usilujeme o spojení osvědčených postupů, nových metod práce a moderních technologií. Díky mimořádné úspěšnosti v získávání finanční podpory z evropských fondů i jiných dotačních titulů se v posledních letech daří vytvářet nadstandardní podmínky pro výuku, zejména v oblasti informačních technologií. V zavedení nových technologií do školy nevidíme "módu", ale nutnost pro sblížení školy s praktickým životem.

Základní škola je plně organizovaná. První stupeň tvoří 6 tříd 1. - 5. ročníku, druhý stupeň 6 tříd 6. - 9. ročníku. Školu navštěvuje 278 žáků, kapacita je naplněna na 99 %. Školní družina má 3 oddělení, která navštěvuje 80 dětí, školní jídelna připravuje obědy pro 237 žáků. Specializaci škola nemá, ale nabízí pestrý program mimoškolních aktivit a umožňuje tak dětem seberealizaci.

město Jablonec nad Nisou V budově školy jsou kvalitně vybavené odborné učebny a keramická dílna. K výuce pracovního vyučování slouží dílna pro práci se dřevem i kovem a cvičná kuchyňka. Pro výuku tělesné výchovy je využívána tělocvična, atletický stadion a hala na Střelnici,sportovní areál v Srnčím dole a Městský zimní stadion. K pohybovým aktivitám žáci využívají nově rekonstruované školní hřiště, kam mají volný přístup i po vyučování. Každoročně jsou pro žáky organizovány lyžařský a vodácký výcvik, výuka plavání, divadelní představení, exkurze a výlety. Na škole se vyučují 3 cizí jazyky - angličtina, němčina a francouzština.

Nadaní žáci jsou individuálně vedeni a zapojování do soutěží, olympiád a přehlídek zájmové činnosti. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do běžných tříd a vedeni podle individuálních vzdělávacích plánů.

Všichni naši učitelé jsou kvalifikovaní, s vysokoškolským pedagogickým vzděláním.

Aktuálně z fotogalerieAkademie - Městské divadlo

Jarní vystoupení 2. tř. 2017

ŠD - Babylon a fotbalový zápas - květen 2017

Program od obilky k pečivu

Kytičkový den - 2. tř. 2017

Výstava žákovských prací v Eurocentru 2017

Karneval ŠD

Beseda o třídění odpadu v 1. třídě

Keramické výrobky žáků 1. třída

Z pohádky do pohádky 1. třída

Pohádkový den 27.2.17

Mrazík ŠD - 2017

Čertoviny ŠD - 2016

Bramborový den 3. A - 3. B

Vánoční zpívání na schodech - 2016

Generálka Vánočního vystoupení - 2016

Vánoční vystoupení žáků 2. stupně - 2016

Vánoce ve 4. třídě

2. třída - Dráčkový den 25. 9. 16

1. třída - Jablíčkový den 3. 10. 2016

1. třída - Sluníčkový den 2015 - 2016