DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Každé pondělí ráno probíhá pravidelné testování žáků na COVID -19.
V 7:40 již budou všichni žáci přítomni ve škole.
Žádáme žáky naší školy, aby vždy v pondělí po příchodu do školy až do výsledku testu na COVID - 19 měli důsledně nasazenou roušku (respirátor). Roušku budou moci sejmout až na pokyn vyučujícího, který bude ve třídě testování provádět (při negativním výsledku testu). Děkujeme za dodržování těchto pravidel, která jistě přispějí k hladkému průběhu testování.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Výdej obědů domů pouze od 11.15 do 11.45 hodin, možno po telefonické dohodě i jinak.

Mgr. Miroslav Krajina
ředitel školy

PODĚKOVÁNÍ!

Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoli částkou či darem v našem letošním charitativním bazárku. Celková částka výtěžku činila 11. 684 Kč a byla věnována Hospici sv. Zdislavy. Více fotografií z bazárku viz FOTO.

Volby dvou členů školské rady – zástupců rodičů
/zákonných zástupců žáků školy/


Volby se uskuteční 7. října 2021

Čas:
16.30 hodin
– třídní schůzky 1. stupně v kmenových třídách (kromě 1. třídy)
17.00 hodin – třídní schůzky 2. stupně v kmenových třídách (včetně 1. třídy)

Po zahájení třídních schůzek třídní učitel seznámí přítomné zákonné zástupce se způsobem volby:

 • Za jednoho žáka může volit pouze jeden ze dvou jeho zákonných zástupců.
 • Volby probíhají tajným hlasováním.
 • Na volebním lístku mohou být zaškrtnuti maximálně dva kandidáti (může být i jen jeden).
 • Neplatné volební lístky – nezaškrtnutý volební lístek, více zaškrtnutých kandidátů než dva, zcela přetržený volební lístek.

Po seznámení rodičů se způsobem volby v průběhu společné části třídních schůzek obejde volební komise jednotlivé třídy, kde proběhne volba kandidátů. Jestliže se oprávněný volič opozdí, může volební lístek vhodit do zapečetěné volební urny ve sborovně školy.
Konec voleb: 18.00 hodin

Kandidáti do školské rady – zástupci rodičů /zákonných zástupců žáka/

 • Gabriela Alexová, asistent pedagoga ZŠ Lučany, děti v 5. a 8. třídě
 • Bibiana Bucharová, hlavní koordinátor organizace Veselá věda, děti ve 2. a 5. třídě
 • Karolína Cipro, marketing firmy Dogs and fun, s. r. o., dcera v 5. třídě
 • Ing. Mgr. Jan Prokop, Ph.D., technický konzultant ESI Group (automobilový průmysl), děti v 5. a 7. třídě

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

15.9.2021

Dobrý den,
na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 167 odstavce 4 vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady.

  § 168 - školská rada:
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Funkční období členů školské rady jsou tři roky. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu tvoří pedagogové a třetinu zákonní zástupci nezletilých žáků. Volby se budou konat 7. 10. 2021 souběžně s konáním třídních schůzek školy (pokud to umožní epidemická opatření).

Návrhy kandidátů podávejte v kanceláři ředitele školy do 23. 9. 2021 do 12 hodin. Seznamy kandidátů budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě na hlavních dveřích školy a na webu školy od 28. 9. 2021 do konání voleb.

NÁVRHOVÝ LÍSTEK: ZDE


M. Krajina

Pomoc Moravě

30.6.2021

Pomoc Moravě Poslední den školy je vždy spojen s předáváním vysvědčení a květinami pro paní učitelky. S ohledem na neštěstí na jižní Moravě jsme letos požádali rodiče a děti, aby místo zakoupení květin přispěli jakoukoliv drobnou částkou do sbírky ZŠ Pivovarská a pomohli jsme tak společně zasaženým obcím.

Netušili jsme, že tato narychlo svolaná výzva bude mít takový ohlas a celkově vybraná částka 55 516 Kč předčila veškerá naše očekávání.

Srdečně děkujeme za vaši štědrost, částka byla zaslána přímo na účet ZŠ Hrušky, která byla tornádem silně poškozena.